Lawyer Call Center 089-226-8899, 02 114 7521

���������������������������������������������������������

ทนายความจังหวัดตรัง 089-226-8899

จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ตรังหรือเมืองทับเที่ยง เป็นจังหวัดท่องเที่ยว

อีกแห่งหนึ่งของภาคใต้

ประวัติ
จังหวัดตรังในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรังเป็นจังหวัดแรกที่มีต้นยางพารามาปลูก โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ

มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) นำพันธุ์ยางพารามาจากมาเลเซีย

อาณาเขตและการการปกครอง[แก้]
อาณาเขตติดต่อ[แก้]
ทิศเหนือ จรดจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก จรดจังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ จรดจังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน
ทิศตะวันตก จรดทะเลอันดามันและจังหวัดกระบี่

การปกครอง
แบ่งออกเป็น 10 อำเภอ 87 ตำบล 723 หมู่บ้าน
อำเภอเมืองตรัง
อำเภอกันตัง
อำเภอย่านตาขาว
อำเภอปะเหลียน
อำเภอสิเกา
อำเภอห้วยยอด
อำเภอวังวิเศษ
อำเภอนาโยง
อำเภอรัษฎา
อำเภอหาดสำราญ

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา