Lawyer Call Center 089-226-8899, 02 114 7521

ทนายความจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน "หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง"
ชื่อเดิม บ้านร่อนสอน
พื้นที่ 12681 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 242742 คน
เขตการปกครอง 7 อำเภอ
1.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
2.อำเภอแม่สะเรียง
3.อำเภอปาย
4.อำเภอขุนยวม
5.อำเภอแม่ลาน้อย
6.อำเภอสบเมย
7.อำเภอปางมะผ้า

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา