Lawyer Call Center 089-226-8899, 02 114 7521

ทนายความจังหวัดลำพูน

คำขวัญประจำจังหวัดลำพูน "พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำใยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศริหริภุญไชย
ชื่อเดิม นครหริภุญไชย
พื้นที่ 4506 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 404560 คน
เขตการปกครอง 8 อำเภอ
1. อำเภอเมืองลำพูน
2.อำเภอลี้
3.อำเภอป่าชาง
4.อำเภอบ้างโฮ่ง
5.อำเภอแม่ทา
6.อำเภอทุ่งหัวช้าง
7.อำเภอบ้านธิ
8.อำเภอเวียงหนองล่อง

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา